Yhdistyksen säännöt

MÄNTÄN SEUDUN PALVELUSKOIRAT RY                                                                   SÄÄNNÖT

1 §   YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Mäntän Seudun Palveluskoirat ja sen kotipaikka on Mänttä.

2§   TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää koiraharrastusta, erityisesti

palveluskoirarotujen osalta, Suomessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus- ja

neuvontatilaisuuksia .

huolehtii osaltaan koiraharrastustoiminnasta järjestämällä palveluskoirakokeita,

tottelevaisuuskokeita ja koiranäyttelyjä

voi julkaista omaa tiedotuslehteä

toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä

muihin koirayhdistyksiin.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 §   KESKUSJÄRJESTÖT

Yhdistys on Suomen Kennelliiton-Finska Kennelklubben ry: n ja Pohjois-Hämeen

Kennelpiiri ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsen.

4§   JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen

ja säännöt.

Yhdistyksen jäsenet voivat olla joko vuosi-, ainais-, perhe-, nuoriso- tai kunniajäseniä.

Vuosi-, ainais-, perhe- ja nuorisojäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen

hallitus. Kunniajäsenen hyväksyy varsinainen vuosikokous, jollon päätöksentekoon

vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Ainaisjäseneksi pääsee henkilö, joka on maksanut

syyskokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun ja jonka hakemuksen yhdistyksen

hallitus hyväksyy. Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen

perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Nuorisojäseneksi pääsee henkilö,

joka on alle 18 vuotias. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua

henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta.

5 §   JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle

tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa

       merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
       jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne

velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään

yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei

      enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 §   LlITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsen maksun suuruudesta kultakin

jäsenryhmältä erikseen päättää syyskokous. Kunniajäsen on vapautettu

jäsenmaksuvelvoitteesta.

7 §   HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut

     puheenjohtaja ja 4 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta.
     Vuosittain on erovuorossa 2 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain.
     Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
     ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun

     vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai

sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan

yhdistyksen nimen.

9 §   TOIMI- JA TILlKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine

    asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
    kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
    lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 §   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous

pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä

päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai

        kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa

varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden

kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kuitenkin yhdistyksen

jäsenellä, joka on alle 15 vuotta ei ole äänivaltaa vain puhevalta. Jäsen voi

halutessaan käyttää puhe- ja äänivaltaansa antamalla valtakirjan toiselle jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se

mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessätasan

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §   YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän

        vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen
        kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 §   VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja                          tarvittaessaa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä                      hallilitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja                          tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai

syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle

        niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 §   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen

purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen

tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen

14 §   YHDISTYSLAKI